In deze disclaimer wordt verstaan onder:
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website en/of nieuwsbrief aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door Aurora Futura met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Aurora Futura aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Ook kan aan enige informatie op de websites van Aurora Futura geen rechten worden ontleend.
Aurora Futura is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. Aurora Futura doet haar uiterste best de prijzen zo goed mogelijk weer te geven op internet of in haar nieuwsbrief, maar kan wijzigingen in prijs en uitvoering niet uitsluiten.
 
 
Copyright
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van deze website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 
 
Notice and take down procedure
Alle informatie op de websites van Aurora Futura wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Aurora Futura een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.
 
Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u een mail te sturen naar het hieronder vermelde email adres. Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons daarom minimaal de volgende contactgegevens te verschaffen: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 
Inbreukmakende informatie
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie waarop uw verzoek ziet in uw email aan te duiden en uw verzoek kort nader te motiveren met minimaal de volgende gegevens:
de vindplaats van de informatie (volledige url), een motivering van uw verzoek en de naam van de rechthebbende.
Aurora Futura streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Aurora Futura wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.
 
Bewijsstukken
Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om het bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten als bijlage bij uw verzoek te voegen. Onder bewijs verstaan wij de wettelijke documenten die duidelijk maken dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.
 
Door uw email aan ons te verzenden verzoekt u Aurora Futura de in de email vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u:
· Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
· De informatie volledig en naar waarheid te hebben samengesteld.
Indien Aurora Futura uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat Aurora Futura enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.
 
Uw email betreffende de inbreukmakende informatie kunt u sturen aan: disclaimer@AuroraFutura.nl
Voor alle overige vragen of opmerkingen verzoeken wij u te mailen naar: info@AuroraFutura.nl
 
© copyright 2015
 

Voor vrijblijvende offerte of vragen

Neem contact op met Aurora Futura

Aurora Futura

Rendementsweg 2-M
3641 SK Mijdrecht  

T. 085 4890 295
T. 06 5518 5581

E. info@aurorafutura.nl
 

AuroraFutura.nl gebruikt cookies om je de beste gebruikservaring te geven en het webverkeer te analyseren.